"Học tốt, Thi đơn giản, Tự tin lái xe"

Khái niệm biển phụ

Ý nghĩa của các biển phụ giao thông đường bộ

Các biển phụ thường được đặt kết hợp với các biển báo nguy hiểm, biển báo cấm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn nhằm thuyết minh bổ sung để hiểu rõ hơn các biển đó cho người tham gia giao thông.

Biển phụ gồm 9 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 501 đến biển số 509

 

Chia sẻ:

Viết Bình luận