"Học tốt, Thi đơn giản, Tự tin lái xe"

Danh sách học viên B1 tự động và B2 Long Biên

Hạng Khóa Thời gian đào tạo Khai giảng Bế giảng DANH SÁCH HỌC VIÊN
B1 tự động K37 77 ngày 09/01/2018 01/04/2018 Xem chi tiết
B2 K321 92.5 ngày 09/01/2018 17/04/2018 Xem chi tiết
B1 tự động K38 77 ngày 19/01/2018 11/04/2018 Xem chi tiết
B2 K322 92.5 ngày 19/01/2018 28/04/2018 Xem chi tiết
B1 tự động K39 77 ngày 21/02/2018 11/05/2018 Xem chi tiết
B1 tự động K40 77 ngày 26/02/2018 16/05/2018 Xem chi tiết
B2 K323 92.5 ngày 26/02/2018 01/06/2018 Xem chi tiết
B1 tự động K41 77 ngày 09/03/2018 27/05/2018 Xem chi tiết
B2 K324 92.5 ngày 09/03/2018 13/06/2018 Xem chi tiết
B1 ­­tự động K42 77 ngày 23/03/2018 10/06/2018 Xem chi tiết
B2 K325 92.5 ngày 23/03/2018 26/06/2018 Xem chi tiết
B2 K326 92.5 ngày 30/03/2018 03/07/2018 Xem chi tiết
B2 K327 92.5 ngày 13/04/2018 17/07/2018 Xem chi tiết
B2 K328 92.5 ngày 20/04/2018 24/07/2018 Xem chi tiết
B2 K329 92.5 ngày 12/05/2018 13/08/2018 Xem chi tiết
B1 tự động K43 77 ngày 17/05/2018 01/08/2018 Xem chi tiết
B1 tự động K44 77 ngày 28/05/2018 12/08/2018 Xem chi tiết
Chia sẻ: