"Học tốt, Thi đơn giản, Tự tin lái xe"

Danh sách học viên B1 tự động và B2 Hà An

Hạng Khóa Thời gian đào tạo Khai giảng Bế giảng DANH SÁCH HỌC VIÊN
B2 K15 92.5 ngày  30/12/2017 05/04/2018 Xem chi tiết
B1 tự động K14 77 ngày 26/01/2018 15/04/2018 Xem chi tiết
B2 K16 92.5 ngày  26/01/2018 04/05/2018 Xem chi tiết
B1 tự động K15 77 ngày 27/02/2018 28/04/2018 Xem chi tiết
B1 tự động K16 77 ngày 05/03/2018 23/05/2018 Xem chi tiết
B2 K17 92.5 ngày 05/03/2018 08/06/2018 Xem chi tiết
B1 tự động K17 77 ngày 21/03/2018 08/06/2018 Xem chi tiết
B2 K18 92.5 ngày 15/03/2018 18/06/2018 Xem chi tiết
B1 tự động K18 77 ngày 07/04/2018 25/06/2018 Xem chi tiết
B2 K19 92.5 ngày 06/04/2018 10/07/2018 Xem chi tiết
B1 tự động K19 77 ngày 20/04/2018 08/07/2018 Xem chi tiết
B1 tự động K20 77 ngày 03/05/2018 18/07/2018 Xem chi tiết
B2 K20 92.5 ngày 05/05/2018 05/08/2018 Xem chi tiết
B1 tự động K21 77 ngày 05/06/2018 20/08/2018 Xem chi tiết
B2 K22 92.5 ngày 09/06/2018 10/09/2018 Xem chi tiết
Chia sẻ: